Regulamin

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ABC ŻEGLOWANIA

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz  Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi materiałów szkoleniowych ABC Żeglowania za pośrednictwem platformy szkoleniowej WPIDEA.
 2. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności: sposób zamówienia i  korzystania z Usługi (szkoleń) oraz dokonywania płatności, prawa i obowiązki Stron oraz  informacje o charakterze porządkowym.
 3. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed zamówieniem Usługi,  akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Klienta w zastosowaniu informacji przekazywanych na szkoleniach. W interesie Klienta leży uprzednie  zapoznanie się z zakresem materiałów przekazywanych na szkoleniu i wybór odpowiedniego szkolenia zgodnie z opisem dostępnym na stronie www.abczeglowania.pl
 5. Usługodawca zastrzega, że aplikacja WPIDEA jest udostępniana Klientowi „as it is”,  czyli taką, jaka jest; Usługodawca nie dostosowuje aplikacji WPIDEA do konkretnych  potrzeb Klienta, a proces rozwoju i aktualizowania aplikacji WPIDEA uzależniony jest  od wyłącznej decyzji Usługodawcy.
 6. Usługodawcą jest Jacek Turczynowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Yachting Jacek Turczynowicz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka 23/22,  01-505 Warszawa, NIP: 1231056768, e-mail: kontakt@abczeglowania.pl .
 • 2 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY 
 1. Klient może korzystać z Usługi wyłącznie na własne potrzeby.
 2. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie Usługi przez Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza  rejestracyjnego dostępnego na stronie platformy WP IDEA:  https://szkolenia.abczeglowania.pl/zamowienie/ oraz potwierdzenie  przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie  elektronicznej (tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu  rejestracyjnym).
 4. W formularzu rejestracyjnym Klient, oprócz danych go identyfikujących, podaje  dane kontaktowe przeznaczone do kontaktów Usługodawcy z Klientem.
 5. Klient może dokonać wyboru szkolenia już na stronie www.abczeglowania.pl
 6. Każde szkolenie opatrzone jest szczegółowym opisem i klient  zobowiązany jest do wyboru szkolenia po zapoznaniu się z zakresem kursu..
 7. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych  danych. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności  wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji Usługi w przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości ww. danych.
 8. Przyjęcie przez Usługodawcę zamówienia na świadczenie Usługi następuje po  poprawnym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, potwierdzeniu  przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji w formie  elektronicznej (tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu  rejestracyjnym). Przyjęcie przez Usługodawcę zamówienia następuje poprzez  potwierdzenie zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w  formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi zostaje zawarta w  dniu przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia zgodnie z ust. 8.
 10. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi odpłatnie, Usługodawca oferuje Klientowi  możliwość przetestowania usługi w wersji Demo – link na stronie www.abczeglowania.pl

 

 • 3 ROZPOCZĘCIE I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI 
 1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. udostępnienie materiałów szkoleniowych ABC ŻEGLOWANIA, w modelu  określonym w zamówieniu) następuje w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Po rozpoczęciu świadczenia Usługi Usługodawca dostarczy Klientowi, pocztą  elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym: informację o koncie Usługi oraz nadany Klientowi login, jak również hasło do Usługi
 3. W celu korzystania z Usługi przez Klienta konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: a)  posiadanie urządzenia komputerowego lub urządzenia mobilnego z zainstalowanym systemem  operacyjnym; b) posiadanie dostępu do Internetu gwarantującego dostęp do Usługi podczas  korzystania z niej.
 4. Korzystanie z Usługi przez Klienta wymaga każdorazowego połączenia się z aplikacją WPIDEA oraz podania loginu i hasła przed każdorazowym zalogowaniem  się.

 

 • 5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa działała w sposób ciągły i  niezakłócony.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z usług dodatkowych:
 3. wsparcia technicznego dla Usługi – polegającego na udzielaniu przez Usługodawcę pomocy przy bieżącym korzystaniu i przyjmowaniu  zgłoszeń o problemach technicznych (za pośrednictwem poczty  elektronicznej pod adresem kontakt@abczeglowania.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 695 763 772
 4. dostęp do aktualizacji szkolenia – polegający na udostępnieniu zaktualizowanych wersji i treści
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu  Usługi szkoleniowej w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w  szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Usługi. Usługodawca dołoży  wszelkich starań, by poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem – za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta przy  rejestracji – o ewentualnych przerwach w działaniu Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na  skutek wystąpienia w działaniu Usługi przerw, wynikających z ww. przyczyn.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: a. problemami telekomunikacyjnymi i połączenia internetowego;
 7. wadami sprzętu komputerowego Klienta,
 8. błędami lub brakami w danych wprowadzonych do aplikacji przez klienta, e. innymi okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. f. jakiekolwiek korzyści, które Klient mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie  wyrządzono.
 9. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Klientowi z winy  umyślnej Usługodawcy. Strony, w przypadku umowy zawieranej pomiędzy  przedsiębiorcami, wyłączają stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady  fizyczne.

 

 • 6 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA  
 1. Klient jest uprawniony do korzystania z materiałów szkoleniowych zgodnie z niniejszym Regulaminem  oraz wszelkimi instrukcjami i dokumentacjami udostępnionymi przez Usługodawcę.
 2. Klient zobowiązany jest zapewnić poszanowanie praw autorskich oraz praw  własności intelektualnej Usługodawcy, jak również podmiotów trzecich, których  oprogramowanie jest udostępniane Klientowi w ramach Usługi.
 3. Klient może wykupić dostęp do danego szkolenia dla innej niż on osoby i umożliwić korzystanie z Usługi upoważnionym przez siebie osobom. W  wypadku upoważnienia przez Klienta innej osoby do korzystania z jej Usługi, Klient  ponosi odpowiedzialność solidarnie z tą osobą za wszelkie działania upoważnionej  osoby korzystającej z Usługi. Klient, który upoważnia inną osobę do korzystania z  Usługi obowiązany jest dbać o przestrzeganie przez nią Regulaminu.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z treścią komunikatów publikowanych  przez Usługodawcę i stosowania się do zaleceń Usługodawcy podawanych w tym komunikatach.

 

 • 7 LICENCJE 
 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wydawania szkoleń
 2. Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej na korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem..
 3. Licencja, udzielona na podstawie postanowienia ust. 2, obejmuje prawo do  korzystania z Usługi wyłącznie na własny użytek Klienta.
 4. Udzielona licencja jest nieprzenoszalna oraz nie uprawnia do udzielania dalszych  licencji (sublicencji).

 

 • 8 PŁATNOŚCI  
 1. Z tytułu sprzedaży szkolenia (świadczenia usługi) Usługodawcy przysługuje  wynagrodzenie określone osobno dla każdego szkolenia zgodnie z Cennikiem  dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Ceny zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto i podane są we  wskazanej na stronach Serwisu walucie.
 3. Opłata za świadczenie Usługi (przekazanie materiałów szkoleniowych) dokonywana jest przez Klienta z góry w formie jednorazowej opłaty obejmującej udzielenie licencji.
 4. Faktury z tytułu świadczenia Usługi dostarczane będą przez Usługodawcę Klientowi  w formie elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji na co  Klient wyraża zgodę.
 5. W przypadku braku opłaty za Usługę dostęp do materiałów nie zostanie przekazany.
 6. Usługodawca udostępnia w Serwisie następujące sposoby płatności: a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
 7. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu  Tpay.com – spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej  Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61- 808 Poznań), oraz Pay-u…………….

 

 • 9 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA PROBLEMÓW  
 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego  wykonania Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
 2. Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie  jednego tygodnia od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczą  zastrzeżenia. Niezgłoszenie reklamacji w tym terminie oznacza akceptację przez  Klienta prawidłowości wykonania Usługi.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące niedziałania lub nieprawidłowego działania Usługi  winny być zgłaszane w godzinach roboczych za pośrednictwem poczty e-mail na  adres: kontakt@upsell.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 5. oznaczenie Klienta z podaniem: nazwy przedsiębiorcy lub imię i nazwisko,  adresu siedziby, identyfikującego go adresu elektronicznego,
 6. dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji,  c. datę wystąpienia problemu.
 7. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności  dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia  nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych  składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez  Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i  nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu  reklamacji.
 8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 7. Usługodawca może zwrócić się z prośbą do Klienta o złożenie dodatkowych  wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych dokumentów  służących do badania zasadności reklamacji.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca wyśle Klienta, na podany przez niego  adres, informacje o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. 9. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości  skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne  są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników  konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy  ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod  następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i  przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla  konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży  lub umowy o świadczenie usług.

 

 • 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Zagadnienia odnoszące się do przetwarzania przez Usługodawcę danych  osobowych Klienta umieszczone są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie  internetowej Usługodawcy.
 2. Zagadnienia odnoszące się do powierzenia danych osobowych Usługodawcy przez  Klienta reguluje umowa powierzenia danych osobowych zawarta przez strony.

 

 • 11 ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANY REGULAMINU  
 1. Umowa o świadczenie usług w modelu “SaaS” zawierana jest na czas określony w  Zamówieniu. Licencja na świadczenie usług w modelu “on premises” udzielana jest  zgodnie z zasadami licencji opisanymi w Załączniku do Regulaminu.
 2. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w  każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym w korespondencji elektronicznej lub na  piśmie. Umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu rozliczeniowego, w którym  wypowiedzenie zostało złożone.
 3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem  natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę warunków  świadczenia Usługi przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie o  rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym winno zawierać przyczyny uzasadniające  rozwiązanie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (w tym Cennika). O  zmianie Regulaminu lub Cennika Klient powiadamiany będzie poprzez udostępnienie  treści nowego Regulaminu lub Cennika na stronie internetowej Usługi oraz pocztą  elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy rejestracji.
 5. Zmiany Regulaminu lub Cennika obowiązują od dnia udostępnienia treści  Regulaminu (w tym Cennika) po zmianach na stronie internetowej usługi, z  zastrzeżeniem, że zmiany Cennika dla Klienta korzystającego z Usługi w modelu  “SaaS” stosuje się od początku kolejnego (najbliższego) okresu rozliczeniowego  następującego po opublikowaniu Cennika po zmianach.
 6. W razie gdy Klient nie wyraża zgody na treść Regulaminu (w tym Cennika) po  zmianach, Klient może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego  Regulaminu lub Cennika na stronie internetowej Usługi – złożyć oświadczenie o  rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym  oświadczenie zostało złożone.
 7. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie określonym w  ust. 7 oznacza zgodę Klienta na nowe brzmienie Regulaminu (w tym Cennika). 8. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy niezależnie od przyczyny, wszystkie dane  Klienta zgromadzone w aplikacji WPIDEA w okresie świadczenia Usługi mogą zostać  przez Usługodawcę usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie  (nieodwracalny).
 8. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta lub przez Usługodawcę z winy  Klienta (w szczególności rażącego naruszenia Regulaminu lub w przypadku  likwidacji albo upadłości Klienta) przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy  uiszczone przez Klienta wynagrodzenie nie podlega zwrotowi za okres  niewykorzystany.
 9. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usług, może w  terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, chyba że zdecydował przy  składaniu zamówienia poprzez oznaczenie właściwego pola w Formularzu

zamówienia, że usługa ma być świadczona niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W  przypadku niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia usługi zgodnie z wolą Klienta  będącego konsumentem, prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usługi nie  przysługuje.

 

 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 1. Klient nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z realizacją Usługi, w  całości lub części, na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy  pod rygorem nieważności.
 2. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie na piśmie o  każdej zmianie siedziby lub adresu dla doręczeń. W wypadku niedopełnienia tego  obowiązku aktualnym adresem jest adres ostatnio wskazany. Pisma wysłane pod  wskazany adres strony uznają za doręczone skutecznie i powodujące skutki prawne  w nich określone.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji niewykonania lub  nienależytego wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze  wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te  zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page